مقاله و ژورنال

فواید، انواع و ویژگی‌های تحقیق علمی

تحقیق می‌تواند زمینه‌ساز و تقویت کننده آینده‌نگری درست باشد و در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و خطا‌ها کمک شایان توجهی کند. ادامه

ارتباط میان تکنولوژی و علم

ارتباط نزدیک میان رویه‌های علم و تکنولوژی ممکن است به سهولت تمایزات مهم میان این دو را از نظر دور دارد. موضع غالب علم در میدان دید فلسفی، تشخیص این نکته را برای فیلسوفان دشوار کرد که تکنولوژی به جهت شمولش بر مسائلی که در علم پدیدار نمی‌شوند سزاوار توجه خاص است. این دیدگاه ناشی از همین عدم تشخیصی ادامه

اصول و مبانی تحقیق

تحقیق در لغت به معنای به حقیقت امری رسیدگی کردن و راستی و درستی فرضیه­‌ای را آزمودن و در تعریف علمی دستیابی به روابط علت ومعلولی با کمک روش‌ها و ابزارهای خاص است که به منظور حل مسائل عینی به کار می‌­رود.... ادامه